🥇 Gạo Nâu Chụp Ảnh, Vietnam

🥈 Blackcam Productions, Vietnam

🥉 Trần Đức Tài, Vietnam

#4 K Studio, Vietnam

#5 Kỷ yếu Đà Lạt - Panda Production, Vietnam

#6 Peek A Boo Stories, Philippines

#7 Rajiv Kumar, India

#8 Huynh Trịnh, Vietnam

#9 Lưu Xuân Đức, Vietnam

#10 KN (@kn.c), Hong Kong

Based on client engagement activities, Gump tracks the Top users from the world 🗺️with outstanding performances each month.

😋Are you on our list this time?